dzisiaj jest: 16 października 2021 r.   ::    imieniny: Florentyny, Ambrożego, Gawła
 • Dotacja celowa Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa

  Dotacja celowa Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa

 • Dzień Ratownictwa Medycznego - dziękujemy za Waszą służbę

  Dzień Ratownictwa Medycznego - dziękujemy za Waszą służbę

 • Dofinansowanie dla szkół powiatu tarnowskiego w ramach Polskiego Ładu

  Dofinansowanie dla szkół powiatu tarnowskiego w ramach Polskiego Ładu

 • Nowe ułatwienie w urzędzie dla osób niedosłyszących

  Nowe ułatwienie w urzędzie dla osób niedosłyszących

 • Bliżej rynku pracy

  Bliżej rynku pracyDotacja celowa Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa

Dotacja celowa Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa Powiat Tarnowski otrzymał dotację celową Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej Czytaj więcej...


Dzień Ratownictwa Medycznego - dziękujemy za Waszą służbę

Dzień Ratownictwa Medycznego - dziękujemy za Waszą służbę 13 października przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Został on powołany ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Patronem święta jest błogosławiony Gerard, założyciel zakonu szpitalników, później podzielonego na zakony świętego Łazarza i świętego Jana. Czytaj więcej...


Dofinansowanie dla szkół powiatu tarnowskiego w ramach Polskiego Ładu

Dofinansowanie dla szkół powiatu tarnowskiego w ramach Polskiego Ładu Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Tarnowski realizują przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” w ramach programu „Polski Ład” dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie wycieczek szkolnych do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Czytaj więcej...


Nowe ułatwienie w urzędzie dla osób niedosłyszących

Nowe ułatwienie w urzędzie dla osób niedosłyszących Osobom niedosłyszącym będzie łatwiej załatwić sprawę w urzędzie. W ramach programu wyrównywania różnic między regionami zostały wykonane prace w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się w budynkach Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Czytaj więcej...


Bliżej rynku pracy

Bliżej rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, realizując zadania powiatu tarnowskiego w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, prezentuje kolejny numer "Informatora", gdzie przedstawiane są ważne zagadnienia, związane z aktywizacją osób bezrobotnych i nie tylko. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

covid 19 informacje z powiatu

tarcza antykryzysowa

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnowskiego z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2026 roku

rozmiar tekstu w artykule:

Tarnów, dnia 29.04.2021 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1, ust.4 i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r., poz.1876 z późn zm.), art. 11 ust1 pkt 2 i ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz.734) – Zarząd Powiatu Tarnowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

 

 1. Rodzaj zadania:
  1. Zadanie polega na prowadzeniu na terenie Powiatu Tarnowskiego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 33 osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2026 r.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania będzie uzależniona od średniej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego mieszkańca dotowanego ustalonej przez Wojewodę Małopolskiego.
  2. Przyjęte wstępnie kwoty środków publicznych na poszczególne lata wynoszą:
   • 2021 rok (6 miesięcy) 35 628,00 - zł,
   • 2022 rok 71 256,00 - zł,
   • 2023 rok 71 256,00 - zł,
   • 2024 rok 71 256,00 - zł,
   • 2025 rok 71 256,00 - zł,
   • 2026 rok (6 miesięcy) 35 628,00 - zł.
  3. Ostateczna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wymienionego zadania będzie ustalana w Uchwałach Budżetowych Rady Powiatu Tarnowskiego na poszczególne lata.
 3. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania będzie udzielana prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, a także osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie ogłoszonego konkursu.
  2. Dotacja przyznawana będzie na dofinansowanie kosztów pobytu w domu osób przyjętych na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do domu wydanej przed 1 stycznia 2004 r. i może ulec zmianie w zależności od faktycznej liczby mieszkańców dotowanych.
  3. Pobyt osób przyjętych do Domu na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu wydanej po dniu 1 stycznia 2004 r. finansowany będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 61 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2020 r., poz.1876 z późn zm.).
  4. Dotacje przekazywane będą w miesięcznych ratach w wysokości odpowiedniej do faktycznej liczby mieszkańców w domu o którym mowa w ust. 2 w poszczególnych miesiącach.
 4. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie realizowane będzie w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2026 r. na terenie Powiatu Tarnowskiego.
  2. Prowadzenie domu pomocy społecznej będzie zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734).
 5. Termin składania ofert:
  1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19, w sekretariacie, na I piętrze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnowskiego z zakresu pomocy społecznej polegający na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 33 osób przewlekle somatycznie chorych”.
  2. Oferty należy składać do dnia 26.05.2021 r. do godz. 15.30. Oferty wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferta podmiotu powinna być złożona na urzędowym formularzu i powinna zawierać następujące dane:
   1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
   2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
   3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
   4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
   5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
   6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
   7. inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
  4. Wzór oferty znajduje się w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Formularz ofert na realizację zadań wraz z wyciągiem z przepisów prawnych w tym zakresie wydaje oraz szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów.
 6. Warunki rozpatrzenia ofert:
  Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
  1. Zamieszczenie w ofercie informacji o których mowa w rozdziale V niniejszego ogłoszenia.
  2. Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.
  3. Dołączenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez podmiot.
  4. Dołączenie statutu organizacji.
  5. Dołączenie decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej wydania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.
  6. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osób uprawnione do reprezentowania podmiotu.
 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
  1. Oferta podlega zaopiniowaniu przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
  2. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
  3. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa:
   1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony,
   2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot uprawniony będzie realizować zadanie publiczne,
   4. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
   5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
   6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotu uprawnionego, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  4. Otwarty konkurs ofert zostanie unieważniony jeżeli:
   1. nie złożona zostanie żadna oferta,
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  5. Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  6. Wyboru podmiotu dotowanego dokona Zarząd Powiatu Tarnowskiego w terminie 21 dni od zakończenia przyjmowania ofert, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.
  7. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację wymienionego zadania ogłoszone zostaną niezwłocznie po wyborze oferty przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego w sposób przewidziany w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o realizację zadania z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Podmiot dotowany, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z zawartymi w umowie zapisami.
 8. Informacja o zrealizowanych w bieżącym roku i roku 2020 zadaniach z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej oraz kosztach ich realizacji z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanej organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3.
  1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Jadownikach Mokrych prowadzony przez Caritas Diecezji Tarnowskiej - dla 16 osób:
   698 698,44 zł,w tym dotacja:358 896,00 zł - rok 2020,
   138 765,60 zł, w tym dotacja: 80 163,00 zł - rok 2021 (I-III).
  2. Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie dla osób przewlekle somatycznie chorych, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa Prowincja Tarnowska – dla 33 osób:
   1 836 738,79 zł, w tym dotacja 73 746,00 zł - rok 2020,
   554 322,81 zł, w tym dotacja 17 814,00 złrok 2021 (I-III).

Starosta Roman Łucarz

Załącznik - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnowskiego z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2026 roku

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:423
Wczoraj:705
W tym tygodniu:4488
W tym miesiącu:11065
Ogółem:1933478

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięDMC Firewall is a Joomla Security extension!