XV sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Termin: 20 grudnia 2019 r., godz. 12.00

Miejsce: siedziba Starostwa Powiatowego w Tarnowie - ul. Narutowicza 38

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów z XIII uroczystej i XIV sesji;
 4. Informacja Starosty Tarnowskiego na temat zamkniętego mostu w Ostrowie;
 5. Interpelacje radnych;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego.
 7. Podjęcie uchwały Budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2020 rok;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr VI.48.2019 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tarnowski z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej;
 10. Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 Powiatowego Programu na rzecz rozwoju pieczy zastępczej;
 11. Informacja z realizacji w roku 2019 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Powiat Tarnowski;
 13. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie;
 14. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
 15. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnowski;
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Tarnowskiego Nr XXXIV.308.2017  dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tarnowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2019 rok Nr IV.29.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski;
 20. Podjecie uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2019;
 21. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w IV kwartale 2019 r.;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;
 23. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady;
 24. Zapytania i wolne wnioski radnych;
 25. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych;
 26. Zamknięcie obrad.
 
 

Przewodniczący Rady


/ - / Paweł Smoleń

Tarnów, 5 grudnia 2019 r.

Our website is protected by DMC Firewall!