dzisiaj jest: 28 listopada 2021 r.   ::    imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

covid 19 informacje z powiatu

tarcza antykryzysowa

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Informatyka - stawiam na rozwój II edycja"

rozmiar tekstu w artykule:

3 września br. rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia on-line w ramach projektu "Informatyka - stawiam na rozwój II edycja"

Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.

W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line dla uczniów Technikum chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w wymiarze 30godz lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru informatyka. Planuje się utworzenie 1 grupy 18-osobowej. W ramach projektu uczniowie jeden raz w semestrze odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na który zapewniony będzie transport i ubezpieczenie. W celu prawidłowej realizacji zajęć zapewniony będzie udział nauczyciela bezpośrednio związanego z obszarem tematycznym. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt. Ogólna wartość projektu to 53 780,87 zł , w tym dofinansowanie 51 091,82 zł i wkład własny powiatu 5% tj.  2 689,05 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego,  Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna "
"Uwaga zmiana Załącznika nr 2 Deklaracja uczestnictwa do REGULAMINU REKRUTACJI do projektu:  „Informatyka – stawiam na rozwój II edycja” realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Uwaga zmiana Załącznika nr 2 Deklaracja uczestnictwa do REGULAMINU REKRUTACJI do projektu:  „Informatyka – stawiam na rozwój II edycja” realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020

W związku z wejściem w życie pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe zaprzestaje się monitorowania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych w skutek czego z deklaracji zostają usunięte pytania:

  • Czy jesteś osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
  • W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu*
  • Czy jesteś osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

Zmianie ulega również pytanie dot.  sytuacji społecznej z Czy jesteś osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) na Czy jesteś osobą w niekorzystnej sytuacji społecznej?

Bardzo proszę o stosowanie obowiązującej wersji Załącznika nr 2 Deklaracja uczestnictwa.


30 czerwca 2019r. zakończyła się realizacja projektu „Informatyka – stawiam na rozwój II edycja” Poddziałanie 10.1.4 RPO WM 2014-020.

Projekt realizowany był od 01 września 2018 do 30 czerwca 2019. Polegał na realizacji zajęć pozalekcyjnych on-line dla uczniów Technikum wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie chcących rozwijać zainteresowania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Cel projektu - podniesienie kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 18 uczniów Technikum w CKZiU Tuchów w okresie wrzesień 2018 do czerwiec 2019 osiągnięto poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, które odbywały się w dwóch semestrach roku szkolnego 2018/2019 - on-line w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi, dzięki czemu uczniowie Technikum poszerzali swoją wiedzę z obszaru informatyka.

Zajęcia on-line z obszaru informatyka dla uczniów w Technikum

Na zajęcia uczęszczało 18 uczestników (3 kobiet i 15 mężczyzn, 0 osób z niepełnosprawnością)- uczniów/uczennic Techniukm  zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym 3196.2018  z dnia 30 sierpnia 2018 r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu 06.11.2018r. a zakończyły się 26.03.2019r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela informatyki Pana Łukasza Archamowicza. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie w Sali WPK2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji  w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 04.12.2018 i 19.03.2019 odbyły się na Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Wszyscy  uczestnicy/czki spełnili/ ły warunek min 80% obecności na zajęciach.
Przeprowadzane były badania ewaluacyjne wśród młodzieży biorącej udział w zajęciach tj. ankieta ewaluacyjna na zakończenie udziału w zajęciach, badająca fakt nabycia kompetencji kluczowych i właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz testy przeprowadzone na wejściu i wyjściu dla porównania osiągniętych wyników. Uczestniczący w badaniach uczniowie/uczennice proszeni/poproszone byli o rozwiązanie zadań testów i odpowiedź na pytania przygotowanej ankiety.
Testy na wejście miały na celu sprawdzenie wyjściowego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników/czek na rozpoczęcie zajęć. W teście uczestniczyli/ły wszyscy objęci działaniami projektowymi. Wyniki testów zostały wykorzystywane do oceny osiągnięcia założonych wskaźników w projekcie.
Wszyscy uczniowie/uczennice, otrzymali/ły pozytywny wynik testu i ankiety, w związku z tym odebrali/ły zaświadczenia i tym samym został potwierdzony fakt nabycia kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu przez 18 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach on –line z obszaru informatyka w Technikum.

Łącznie w dwóch semestrach roku szkolnego 2018/2019 odbyło się:
- 30 godz. zajęć on-line z obszaru informatyka w Technikum
- 2 wyjazdy na uczelnię na zajęcia stacjonarne w ramach zajęć on-line z obszaru informatyka  w Technikum

Wszystkie zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla projektu „Informatyka – stawiam na rozwój II edycja” zostały osiągnięte.

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:496
Wczoraj:471
W tym tygodniu:5599
W tym miesiącu:21307
Ogółem:1966210

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięDMC Firewall is a Joomla Security extension!